Weßling, Anke - Blick aufs Wasser- 2014

Blick aufs Wasser

Weßling, Anke - Wasserweise klein- 2014

Wasserwiese klein

Weßling, Anke - kleine Bucht II - 2014

Kleine Bucht II

Weßling, Anke - Neumühler See - 2014

Am Neumühler See